Uşak Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Ana Bilim Dalı

Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Program Tanımı

Kuruluş

Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı 2014 yılında eğitim-öğretime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Programı, Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Tezli Yüksek Lisans

Program Profili

Amacı

Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Tezli Yüksek Lisans programının amacı, beden eğitimi ve sporla ilgili konuları araştırmaya ilgi duyan bireylerin kuramsal çerçeveler ve bilimsel ilkeler ışığında araştırma yapabilme becerisini kazanmalarını sağlayabilmektir. Bunun yanında, beden eğitimi ve sporun fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik boyutlarını inceleyerek bu alana katkı sağlayan çalışmalar tasarlayabilecek, nitelikli bireylerin yetiştirilebilmesi amaçlanmaktadır. 

Vizyon

Beden eğitimi ve sporun birey ve toplum üzerindeki etkilerini gözlemleyip değerlendirebilen, bilimsel düşünen ve etik anlayışa sahip, mevcut eğitimin kalitesini de üst seviyeye çıkarabilecek bireyleri yetiştirmede rol oynayabilmektir.      


Misyon

Fakültemiz eğitim ve öğretim açısından çağın gereksinimlerine uygun bilgi üretmek ve topluma hizmet sunma sorumluluğuyla bir misyon üstlenmiştir. Ülke sporunun gelişimine bilimsel olarak katkıda bulunabilecek bilgi, beceri ve ahlaka sahip, spor bilimlerinin etik değerlerini benimsemiş, kendini gelişime adamış, yenilikçi, ulusal ve uluslararası alanda bilime katkı sağlayacak bilim insanlarını yetiştirmek hedeflenmektedir. 

Program Dili

Türkçe 

Program Tanımı

Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı olan Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı beden eğitimi ve sporun çeşitli alanlarında araştırmacı yetiştirmek amacıyla, spor bilimcileri ve beden eğitimi öğretmenlerine yönelik bir eğitim programı sunarak bu alanda uzmanlaşmalarına olanak vermektedir. Program, zorunlu derslere ek olarak seçmeli dersleri de içermektedir. Böylelikle, farklı yaklaşımlar eşliğinde beden eğitimi ve sporla ilgili süreçlerin yanı sıra fiziksel aktivite ve egzersiz yapan gruplara da uygulanabilecek araştırma modellerinin incelenmesini de kapsamaktadır. 

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Ana Bilim Dalı Akademik Kurulu’ nun talebi doğrultusunda başvurularda mülakat ve/veya yazılı sınav uygulanacağı ilanda belirtilir. Adayların ilanda belirtilen lisans diplomasına sahip olması, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Başvuruda adayın YDS’ den en az 40 puan veya Üniversiteler Arası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından muadili bir puan alması gerekir. Mülakata ve/veya yazılı sınava girecek adayların değerlendirilmesi ALES puanının %50’si, yabancı dil puanının %25’i, lisans mezuniyet notunun %25’i alınarak hesaplanır. Mülakata ve/veya yazılı sınava çağırılacakların sayısı ilan edilen kontenjanın üç katıdır. Mülakat ve/veya yazılı sınav notu 100 üzerinden 60 puan altında olan adaylar başarısız sayılır. Mülakata ve/veya yazılı sınava giren adayların yerleştirme başarı puanı ALES puanının %50’ si, yabancı dil puanının %10’u, lisans mezuniyet notunun %10’u, mülakat ve/veya yazılı sınavın %30’u alınarak hesaplanır. Yerleştirme başarı puanı 60’ ın altında olan adaylar başarısız sayılır. Yüksek lisans programında başarı puanı 60 ve üzerinde olan adaylar puanlarına göre en yüksekten başlayarak sıralanır. Kontenjan dâhilindeki adaylar başvurdukları programlara kesin kayıt hakkı kazanır. 

 

Kabul ve Kayıt Koşulları

 Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve dengi fakültelerin Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği bölümünden mezun olmak. 

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yüksek lisans programına kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarının eş değer programlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, onaylı transkript ve ders içeriklerini, bir dilekçe ile kayıt haftasından sonraki hafta içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Toplam yirmi bir (21) krediden az olmamak koşulu ile en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından başarılı olmak; bir eğitim-öğretim yılında 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, seminer dersi ve tez çalışması dâhil olmak üzere, en az 120 AKTS kredisini en çok altı yarıyılda tamamlamak. Ders  Seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve ortalamaya katılmaz.

Mezunların İstihdam Profilleri

            Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı Dalı mezunları sınavda başarılı oldukları takdirde öncelikli olarak Beden Eğitimi ve Spor Bölümü veya yüksekokullarında, Spor Teknolojisi alanında eğitim veren üniversitelerde öğretim elemanı olarak görev alabilirler. Ayrıca çeşitli eğitim kurum ve kuruluşlarında spor eğitim uzmanı olarak görev alabilirler. 

Üst Derece Programlarına Geçiş

            Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Tezli Yüksek Lisansı’ nı tamamlayan başarıyla tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilmeleri mümkündür. 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

            Yüksek lisans sınavlarının yapılış şekilleri ve kriterleri, programda yer alan derslerin AKTS lerinde daha önceden belirtilmiş olmalıdır. 

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı.

 

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Doç. Dr. Mustafa AKIL

Uşak Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı

Müfredat

Tezli Yüksek Lisans Ders İçeriği

Tezli Yüksek Lisans Ders İçeriği - İngilizce